Kihon Kendo Kata

1 - Men, Kote, Do, Tsuki

2 - Kote-men

3 - Harai-men

4 - Hiki-Do

5 - Men, Nuki-Do

6 - Kote, Suriage-men

7 - Debana-kote

8 - Men, Kaishi-Do

9 - Do, Uki-otoshi-men